Våra användarvillkor

1. INLEDNING

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Ebbel AB, org.nr: 559165-6391, adress: Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm, e-post: hello@ebbel.se (”Ebbel”) och fysisk person (”Användaren”), då Ebbel tillhandahåller sitt digitala analysverktyg för finansiell transaktionsdata och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster (”Tjänsten”) i samarbete med Tink AB (”Partnern”).

Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren att denne tagit del av, förstått innebörden av och accepterat att bli bunden av dessa Villkor. Om Användaren inte godkänner att bli bunden av dessa Villkor, får Användaren inte tillgå Tjänsten eller använda Tjänsten.

2. DEFINITIONER
Algoritm Del av Ebbels analysverktyg som bygger på Användarens historiska Finansiella transaktionsdata och som utgår från att Användaren betalar hela sin utestående kreditkortsräkning varje månad.
Användare Den fysiska person som använder Tjänsten.
Applikationen Partnerns applikation.
ARN Allmänna reklamationsnämnden.
Externa inloggningsuppgifter Användarens inloggningsuppgifter hos olika Tredjepartsleverantörer.
Finansiell transaktionsdata Den information om Användaren som med Användarens godkännande inhämtas hos olika Tredjepartsleverantörer via Partnern då Användaren använder Tjänsten, t.ex. bankkontouppgifter, transaktioner, investeringar, bonusprogram och finansiella analyser.
Partnern Ebbels samarbetspartner Tink AB som via Applikationen inhämtar Användarens Externa inloggningsuppgifter i syfte att ladda ner Finansiell transaktionsdata hos av Användaren valda Tredjepartsleverantörer.
Personuppgiftspolicy bbels integritetspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Villkor och som finns tillgänglig på Ebbels hemsida, www.ebbel.se.
Tredjepartshemsidor Hemsidor som tillhör Tredjepartsleverantörer och som Tjänsten kan hänvisa till.
Tredjepartsleverantörer Banker och andra finansiella institut som ger ut kreditkort.
3. TJÄNSTEN

Ebbel tillhandahåller ett digitalt analysverktyg för Finansiell transaktionsdata i syfte att underlätta för privatpersoner att välja det mest förmånliga kreditkortet utifrån deras egna köpbeteenden och transaktionshistorik.

Användaren får tillgång till Tjänsten via Ebbels hemsida, www.ebbel.se och Partnerns Applikation.

Ebbel tillhandahåller Tjänsten kostnadsfritt. Trafikavgifter till Användarens mobiloperatör eller Internetleverantör kan tillkomma.

Vid användning av Tjänsten ger Användaren behörighet till Partnern att få tillgång till Användarens Externa inloggningsuppgifter hos olika Tredjepartsleverantörer, t. ex. banker och andra finansiella institut. Användaren uppdrar även åt Partnern att för Användarens räkning använda Användarens Externa inloggningsuppgifter för att ladda ner Finansiell transaktionsdata från en eller flera av Användaren förvalda externa användarkonton samt godkänner att dessa Tredjepartsleverantörer lämnar ut Finansiell transaktionsdata till Partnern och att Partnern delar denna information med Ebbel. Användaren godkänner vidare att Ebbel analyserar Användarens Finansiella transaktionsdata med stöd av Ebbels Algoritm, vilken genererar de tre mest förmånliga kreditkorten utifrån Användarens transaktionshistorik. Ebbel har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som Ebbel finner lämpligt.

Ebbel har även rätt att utan föregående upplysning, genomföra ändringar i Tjänsten eller i sättet som Tjänsten tillhandahålls.

För de fall Användaren väljer att ansöka om ett kreditkort hos en Tredjepartsleverantör baserat på Ebbels analys, kommer Användaren att hänvisas vidare till Tredjepartsleverantörens webbplats som inte täcks av dessa Villkor. Ebbel rekommenderar därför Användaren att alltid läsa dessa Tredjepartsleverantörernas egna villkor.

Tjänsten kan komma att innefatta erbjudanden från Partnern eller Tredjepartsleverantörerna. Sådana erbjudanden täcks inte av dessa Villkor. Om Användaren accepterar erbjudanden från Partnern eller Tredjepartsleverantörerna gäller Partnerns eller Tredjepartsleverantörens villkor för sådant erbjudande.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten får användas av fysiska personer.

Användaren måste vara minst 18 år för att använda Tjänsten och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

Användaren erhåller en icke-exklusiv rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Användaren ska därvid följa de instruktioner som Ebbel tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

Användaren ansvarar för att denne innehar den utrustning och programvara som krävs för att kunna använda Tjänsten.

Användaren ansvarar för att denne har rätt att förfoga över och använda Externa inloggningsuppgifter och Finansiell transaktionsdata samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Ebbel ska ha rätt att tillhandahålla Tjänsten till Användaren.

Användaren ansvarar för att de inloggningsuppgifter som Användaren använder för tillgång till Tjänsten skyddas mot obehörig åtkomst.

Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för dennes användning av Tjänsten. Detta gäller således även aktivitet som sker obehörigen. Användaren ska vid misstanke om intrång av obehöriga omedelbart anmäla detta till Ebbel.

Det är förbjudet för Användaren att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, modifiera, distribuera, dekompilera, publicera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar därav tillgänglig för annan. Det är även förbjudet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten. Användaren garanterar att denne inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Villkor. Ebbel har rätt att när som helst stänga av Användaren från användandet av Tjänsten, om Ebbel misstänker att Användaren har brutit mot dessa Villkor eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka skada för Ebbel, Partnern, Tredjepartsleverantörer, andra användare eller någon annan. Ebbel förbehåller sig rätten att på egen hand avgöra om Användare har brutit mot någon bestämmelse i dessa Villkor.

Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Ebbel för den skada som uppkommit i samband med missbruket och/eller Användarens brott mot dessa Villkor.

5. BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och på sätt som sker. Ebbel garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Utöver vad som uttryckligen anges i Villkoren ges inga särskilda garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till funktion, tillgänglighet, specifika syften eller intrång i immateriella rättigheter. Rätten att använda Tjänsten är inte villkorad av eller beroende av någon särskild version av Tjänsten eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsten såsom den tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsten är inte villkorat av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande desamma som görs av eller för Ebbel.

Ebbel har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Ebbel ska skyndsamt informera Användaren om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats i något avseende.

Ebbel har för avsikt att hålla all information i Tjänsten korrekt och uppdaterad. Ebbel kan dock inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad i Tjänsten. Ebbel kan inte ställas till svars om någon information visar sig vara inkorrekt eller icke uppdaterad.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingenting i dessa Villkor ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några immateriella rättigheter eller andra rättigheter till Användaren.

Ebbel, eller dess licensgivare, är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten. Immateriella rättigheter innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsten är upprättad och används anses vara del av Tjänsten och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsten eller i anslutning till Tjänsten är respektive ägares egendom.

Användaren ansvarar för att Användarens utrustning och programvara inte gör intrång i annans immateriella rättigheter.

Användaren ansvarar och garanterar att den information som Användaren eventuellt laddar upp i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Ebbel är varken ansvarig för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för Användaren i Tjänsten. Ebbel är därför aldrig skyldig att utge ersättning för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på (i) Användarens eller andra användares användning av Tjänsten, (ii) den information som återfinns i Tjänsten, eller (iii) de mellanhavanden som sker mellan Användaren och Partnern eller Användaren och Tredjepartsleverantören. Ansvarsbegränsningen gäller även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Ebbels skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till ett (1) prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring per Användare och skadetillfälle. Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara trettio (30) dagar.

8. ANSVAR I FÖRHÅLLANDE TILL TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

Ebbel företräder inte någon Tredjepartsleverantör gentemot Användare. Användaren ansvarar självständigt för fullgörandet av alla kreditkortsansökningar, medlemskap, tjänster eller avtal som Användaren ingår med Tredjepartsleverantören.

Ebbels hemsida och Partnerns Applikation kan innehålla länkar till olika Tredjepartsleverantörers hemsidor. Ebbel har ingen kontroll över eller ansvar för länkade sådana Tredjepartshemsidor och ska inte heller ansvara för eventuell skada som uppstår i samband med användning av eventuella tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor. Ebbel uppmanar Användare som klickar på länkar till tredjepartshemsidor att alltid granska villkor och integritetspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

Ebbel lämnar ingen garanti för att Användarens kreditkortsansökan kommer att beviljas av Tredjepartsleverantörerna.

Ebbel reserverar sig för ändringar i Tredjepartsleverantörernas villkor som sker efter det att Ebbel har analyserat Användarens Finansiella data och rekommenderat ett kreditkort.

Ebbel avsäger sig allt ansvar från de kreditkortsansökningar, medlemskap, tjänster eller avtal som tillhandahålls av Tredjepartsleverantören och lämnar inga, varken uttryckliga eller underförstådda, garantier avseende Tredjepartsleverantörens uppfyllande av sina förpliktelser gentemot Användaren. Tredjepartsleverantören ansvarar självständigt för uppfyllandet av eventuella skyldigheter gentemot Användaren.

Ebbel ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut som Användaren fattar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor som Användaren väljer att köpa från Tredjepartsleverantörer eller Partnern.

9. ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN

Om någon utomstående part skulle rikta anspråk mot Ebbel med anledning av Användarens nyttjande av Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta Ebbel för alla kostnader som Ebbel ådrar sig på grund av sådant anspråk. Ebbel ska underrätta Användaren inom skälig tid efter att anspråket framställdes. Underrättelse ska ske skriftligen.

10. FORCE MAJEURE

Ebbel är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren som beror på omständighet som är utanför Ebbels kontroll och som Ebbel inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning eller liknande omständigheter, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

11. ÖVERLÅTELSE

Användaren har inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till någon annan utan Ebbels skriftliga medgivande. Ebbel äger dock alltid rätt att överlåta avtalet, sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan utan föregående godkännande av Användaren. Vidare har Ebbel rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

12. VILLKORSÄNDRING

Ebbel har rätt att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Ebbel ska så snart det är praktiskt möjligt meddela Användaren sådana ändringar. Eventuella ändringar träder ikraft efter att:

  1. Användarens tillsänts meddelande om ändringen till sin registrerade e-post;
  2. Ändringen publicerats på hemsidan; eller
  3. Användaren på annat sätt har informerats om ändringen.

Ändringar av väsentlig karaktär (t.ex. att Ebbel skulle börja ta betalt för Tjänsten) kräver dock Användarens uttryckliga accept.

Om Användaren inte godtar de ändrade Villkoren har Användaren rätt att upphöra med användandet av Tjänsten och avtalsförhållandet med Ebbel kommer då automatiskt att upphöra tjugofyra (24) timmar efter Användarens senaste aktivering av Tjänsten.

13. PERSONUPPGIFTER

Ebbel är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Ebbel kan komma att samla in, överföra, lagra eller på annat sätt behandla med anledning av dessa Villkor. Ebbel förbinder sig att behandla personuppgifter i enlighet med de krav som följer av vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Information om hur Ebbel behandlar personuppgifter och Användarens rättigheter i förhållande till sådan behandling framgår av Ebbels personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Ebbels hemsida, www.ebbel.se.

14. KOMMUNIKATION

Användaren godkänner att all kommunikation från Ebbel, inkluderat men inte begränsat till meddelanden och annan information med anledning av Tjänsten och/eller dessa Villkor får ske elektroniskt. För frågor gällande Tjänsten eller dessa Villkor ombeds Användaren att vända sig direkt till Ebbel:

Ebbel AB
Regeringsgatan 56, 3tr
111 56 Stockholm
E-post: hello@ebbel.se
Telefon: +46 70 659 66 31
15. MEDDELANDEN

Meddelanden från Ebbel respektive Användaren till den andra parten ska levereras personligen eller med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast skriftligen meddelats av den andra parten. Meddelande ska anses mottaget:

  1. om lämnats personligen eller med bud: vid avlämnandet;
  2. om avsänts med rekommenderat brev: fem (5) dagar efter avsändandet; eller
  3. om avsänts med e-post: dagen för avsändandet, om avsändaren kan visa att meddelandet har skickats till rätt e-postadress.
16. GILTIGHET

Skulle något villkor eller del därav befinnas ogiltigt, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan i sådant fall ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Användarens eller Ebbels utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning ske.

17. AVSLUTA TJÄNSTEN

Tjänsten tillhandahålls omedelbart när Användaren använder den, och upphör automatiskt tjugofyra (24) timmar efter aktivering hos Partnern. Om Användaren önskar använda Tjänsten igen påbörjas en ny user på tjugofyra (24) timmar när Användaren begär att Ebbel tillhandahåller Tjänsten och aktivering hos Partnern sker. Vid utgången av varje user om tjugofyra (24) timmar kommer Ebbel och Partnern att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till Användaren, dock med undantag av sådana uppgifter som Ebbel och Partnern enligt lag måste spara och arkivera eller för att bevaka Ebbels eller Partnerns rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

18. KLAGOMÅL OCH TVISTELÖSNING UTANFÖR DOMSTOL

Skriftliga eller muntliga klagomål avseende Ebbels Tjänst skall i första hand framföras direkt till:

Ebbel AB
Klagomålsansvarig: Daniel Hellquist
Regeringsgatan 56, 3tr
111 56 Stockholm
E-post: hello@ebbel.se skriv ”Klagomål” i ämnesraden.

Om Användaren efter kontakten med Ebbel fortfarande är missnöjd kan Användaren vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå som kostnadsfritt vägleder privatpersoner i finansiella frågor. Konsumenternas Bank och finansbyrå prövar dock inga tvister.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 22 58 00
19. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Användaren kan hänvisa en tvist med anledning av Villkoren eller användningen av Tjänsten till ARN. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad hos ARN. Beslut från ARN utgör en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Innan Användaren skickar in en anmälan till ARN måste Ebbel få möjlighet att ta ställning till Användarens krav och motsätta sig kravet/kraven. Under hela processen har parterna möjlighet att göra upp.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Tvist med anledning av Villkoren eller användningen av Tjänsten kan även avgöras av svensk domstol varvid tvisten ska avgöras med tillämpning av svensk rätt och med Stockholms tingsrätt som första instans.